Vår behandling

 

Vår utgångspunkt

Vår utgångspunkt är alltid människan. Ju mer vi lär oss om personlighet, intressen, beroende och tidigare erfarenheter, desto bättre kan vi matcha vår insats.

Men rätt metod är inte allt. Lika viktigt är ett hem och en sysselsättning som är meningsfull och stärker individens självkänsla. Här tänker vi utanför ramarna. Målet är att skapa helhetslösningar som bygger vidare på varje människas naturliga styrkor och tillgångar.

En övergripande förutsättning är goda relationer, lyckas vi skapa en förtroendefull relation är mycket vunnet. Om inte, spelar metoden mindre roll, då är det vårt ansvar att hitta en bättre lösning. 

Genom schemalagda återkopplingar ger vi en god överblick över hur behandlingen fortskrider. 

Vi står kvar tills ärendet avslutas.

Vi vill

1. Skapa förtroende

2. Hitta rätta lösningar

3. Motivera sysselsättning

4. Stärka individens självkänsla

5. Skapa helhetslösningar

6. Hitta nya möjligheter

7. Ge rätt matchning

8. Skapa goda relationer

ADL och Social Träning

En person ska kunna utföra aktiviteter som att städa, planera inköp, handla eller laga mat och att sköta sin personliga hygien - oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Behovstrappan inom aktivitetsområdet ADL bygger på fyra trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar.

Veckoplanering

Vid placering på Växa Enheten och Villa Dammgatan görs en individuell planering för varje enskild individ.
Den schemalagada basen görs det avvikelser ifrån vid varje individuell bedömning. Då klienter efter period av tid i vissa fall påbörjar studier eller annan praktisk aktivitet.

- Frukost

- Föreläsningar i stödgrupp

- Enskilt samtal med Alkohol- och drogterapeut/KBT

- Samtal med psykolog (fokus på bl. a. ångesthantering)

- ADL-träning

- Kvällsmöte

Individuellt planerad insats kan bl.a. vara hemuppgift/enskild uppgift från Alkohol- och drogterapeut, psykolog eller med anknytning till stödgruppens föreläsningar. Det kan också vara besök av eller hos Budget- och skuldrådgivare, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Försäkringskassan eller liknande. Vid vissa tillfällen kan det vara enskild ADL-träning eller ADL-träning i grupp, såsom exempelvis gemensam matlagning.
Det kan även inbegripa inslag av olika exponeringsövningar.
Fysisk aktivitet kan genomföras enskilt eller tillsammans med övriga inskrivna.
Villa Dammgatan har tillgång till ett Gym i Fjugesta.

Villa Dammgatan har har tillgång till Växa Enhetens Gruppverksamhet i annan lokal, där våra klienter erbjuds grupp/utbildning fyra dagar i veckan.

Våra behandlingsformer

Villa Dammgatan har har tillgång till Växa Enhetens gruppverksamhet i annan lokal, där våra klienter erbjuds grupp/utbildning fyra dagar i veckan.
En stor bredd av kompetenser inom vårt boende och Växa Enheten är första förutsättningen för att kunna ge individanpassad vård.
Hos oss finns bland annat alkohol- och drogterapeuter, socionomer, behandlingspedagoger, psykologer, traumaterapeuter och läkare. Vårt stora och ständigt växande nätverk av specialister krävs för att kunna skräddarsy våra behandlingsprogram. 

12-stegs Behandling

Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom helnykterhet i AA:s tolvstegsprogram. Den syftar därför främst till att ge patienten kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser och om tolvstegsprogrammet samt en introduktion till AA eller NA.
Behandlingen sker vanligtvis i grupp och leds av alkohol- och drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroendeproblem och tolvstegsprogrammet. Möjligheten till identifikation med andra i samma situation ses som en central komponent i behandlingen.

De tolv stegen

1. Erkänna att vi är maktlösa inför alkoholen

2. En större kraft kan ge tillbaka vårt förstånd.

3. Vi lägger vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, så som vi uppfattar Honom.

4. Vi gör en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.

5. Vi erkänner inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

6. Vi är helt och hållet beredda att låta Gud ta bort alla dessa karaktärsfel.

7. Vi ber ödmjukt Honom att ta bort våra brister.

8. Vi gör en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och är beredda att gottgöra dem alla.

9. Vi gottgör alla dessa människor, så långt det är möjligt, utan att skada dem eller andra.

10. Vi fortsätter vår självrannsakan och erkänner genast när vi har fel.

11. Vi söker genom bön och meditation vår medvetna kontakt med Gud - så som vi uppfattar Honom - och ber om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som resultat av dessa steg, själva haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

KBT - kognitiv beteendeterapi

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande.

- Innefattar både kognitivterapi och beteendeterapi.

- Psykoedukation innebär att man lär sig mer om sina symtom, får ökad kunskap utifrån ett psykologisk, socialt och övergripande medicinskt perspektiv. (Föreläsningarna)

- Kognitiva tekniker/ beteendeanalyser /tanke-känsla- handling-schema, vilket innebär att man arbetar med att kartlägga icke-funktionella tankemönster och ersätta dem med mer funktionella (kognitiv omstrukturering).

- Beteendeanalyser och funktionsanalyser görs både individuellt och i grupp.

- Vid behov individuella samtal baserat på KBT/DBT och Motiverande samtalstekniker.

Långsiktigt tänk

När man varit i huset på Dammgatan och känner sig mogen så finns möjligheten att flytta till träningslägenhet genom Växa Enheten eller vår egen där mer eget ansvar råder. Vår personal finns såklart fortfarande tillgänglig och gör dagliga insatser. Personaltätheten avgörs också på de individuella behov som synliggörs.

Villa Dammgatan har en samhällsorienterad inriktning där Växa enhetens gruppverksamhet är basen i den dagliga strukturen. Stödgruppen grundas på en pedagogisk psykologi med en riktad information (edukativt) förhållningssätt.

Vi har även tillgång till psykolog, psykiatriker, traumaterapeut, personligtränare och psykoterapeut. Föreläsningarna har innehåll av KBT, tolvstegsfilosofi och gestaltande övningar. Detta för att jobba med hela personens medvetenhet om sin egen livssituation. Utöver detta så ges möjlighet till individuella samtal med KBT/Drogterapeut.

Då vi lägger stor vikt och värde på fysisk hälsa så motiverar vi till daglig fysisk aktivitet samt näringslära. Vår målsättning är att varje individ får möjlighet till att utveckla sin egen självkännedom.