Doping

Motivations- och behandlingsupplägg

VäxaEnheten erbjuder sedan 2018 ett specialinriktat behandlingsupplägg för klienter som har ett aktuellt eller tidigare användande dopningspreparat, t ex anabola androgena steroider (AAS)/testosteron. Detta innebär ett komplement till grundläggande behandlingsverksamhet och planeras tillsammans med dopningsansvarig Marcus Vigg, övrig behandlingspersonal och klienten. Upplägget varierar utifrån individuella behov. VäxaEnheten ser på AAS som en drog och missbruk av dopningsmedel som en bio-psyko-social problematik och behandlingsupplägget utgår ifrån detta heltäckande synsätt.

Grundläggande ingångar i behandlingen

Alternativ 1

Klienten söker till VäxaEnheten utifrån sin drog- kriminalitets- och dopningsproblematik. Klienten har möjlighet att träffa dopningsansvarig i samband med studiebesök och/eller intervjutillfälle för information och avstämning kring behov och förväntningar. Då klienten anländer till VäxaEnheten påbörjas ordinarie stabiliseringsfas och som en del i detta

träffar klienten dopningsansvarig för inledande kartläggning av problembilden. Planering av behandlingsupplägg diskuteras med ansvarig behandlare och beskrivs i genomförandeplanen.

Alternativ 2

Klienten söker sig till VäxaEnhetens behandlingshem utifrån sin kriminalitets- och drogproblematik. Pågående användning och/eller tidigare användning av dopningspreparat uppmärksammas under behandlingstiden och klienten träffar dopningsansvarig för information och samtal kring situationen. Planering av behandlingsupplägg diskuteras med ansvarig behandlare och beskrivs i genomförandeplanen.

Alternativ 3

Klienten söker till VäxaEnheten utifrån sin kriminalitets- och dopningsproblematik. Klienten deltar i grundläggande stabiliserings- och behandlingsverksamhet gällande alkohol, droger- och kriminalitet såväl individuellt som i grupp. Som en del i detta träffar klienten dopningsansvarig för kartläggning och samtal kring specifik dopningsproblematik. Planering av behandlingsupplägg diskuteras med ansvarig behandlare och beskrivs i genomförandeplanen.

Alternativ 4

Klienten söker till eller bor på VäxaEnhetens halvvägshus eller lägenhetsavdelning och har en problematik kring dopning. Personal informerar dopningsansvarig och i mån av tid inbokas ett bedömningssamtal med eventuellt läkarbesök och uppföljningssamtal. Vid behov remitteras klienten vidare.

Möjligheter för alternativ 1+2+3

Vid önskan och behov ordnar klienten tillsammans med dopningsansvarig en tid till läkare för en somatisk utredning. Detta kan ske när som helst under klientens placering dock tidigast efter två samtal och alltid i avstämning med ansvarig behandlare. Klienten fyller i ett screeningformulär kring sitt användande av dopningspreparat, kosttillskott, träning och livsstil, vilket sedan blir grunden för vidare samtal. När screeningen är genomarbetad görs en behandlingsplanering tillsammans med ansvarig behandlare, dopningsansvarig och klienten. Inriktningen kan då skilja sig åt beroende på klientens egen inställning och behandlarnas bedömning.

Samtal

− Informationssamtal med fokus på samtal kring dopningens verkan och effekter.

− Motivationssamtal med fokus på att stärka klienten i förändringen

− Återfallsprevention med fokus på risksituationer och coping-strategier

− Temabaserade samtal med fokus på specifika delar i klientens problembild

− Vid behov kan även VäxaEnhetens psykiater eller psykolog vara tillgänglig

Läkarkontakt

− Besök hos läkare (samtal, somatisk bedömning, provtagning, EKG och UCG på hjärta)

I början av behandling tas alltid inkomstprover:

− Urinprov - alltid narkotika screening och AAS.

− Blodprov - testosteron, SHBG, LH, FSH, GT, ALAT, ASAT, CDT, Hb, total kolesterol, LDL,

- HDL, glukos, östradiol, IGF1, CRP, EPK, TPK, Bilirubin, EPK, LPK, MCH, prolaktin

- PSA, TSH/T4, Natrium, Kalium

− Blodtryck och puls

− Återbesök hos läkare inplaneras för uppföljning

− Eventuell remittering till annan specialistklinik, t.ex hudläkare

− Vid behov kan även VäxaEnhetens psykiater vara tillgänglig

− Vid behov av medicinering för akut hantering av djup depression eller annan psykiatrisk

problematik bör den ske i samråd mellan VäxaEnhetens psykiater, dopningansvarige och psykolog.

Praktiskt stöd

- Träningsupplägg för varierad och sund träning utifrån klientens intresse

− Kostupplägg med näringsmässigt bra mat och regelbunden måltidsordning utan kosttillskott

− Avslappning med inslag av yoga och mindfulness

− Sociala situationer utifrån klientens problembild

Behandlingsförloppet följs upp på behandlingsteam varje vecka och genomförandeplanen revideras kontinuerligt.

Grund för behandlingsupplägget

- Nationellt Vårdprogram: Missbruk av Anabola Androgena Steroider och andra hormonläkemedel.

- Sammanställning av kliniska experter i dopningsfrågor i Sverige.

Kurt Skårberg, med dr, kurator.

Villa Dammgatan samarbetar med Kurt Skårberg, med länken nedan kan ni ta del av hans avhandling. 

https://www.avhandlingar.se/avhandling/92ae21a461/