Våra Metoder


Villa Dammgatan har har tillgång till VäxaEnhetens Öppenvård i annan lokal.

Rätt matchning – nyckeln till ett gott resultat!

Vår utgångspunkt är alltid människan. Ju mer vi lär oss om personlighet, intressen, beroende och tidigare erfarenheter, desto bättre kan vi matcha vår insats.

Men rätt metod är inte allt. Lika viktigt är ett hem och en sysselsättning som är meningsfull och stärker individens självkänsla. Här tänker vi utanför ramarna. Målet är att skapa helhetslösningar som bygger vidare på varje människas naturliga styrkor och tillgångar.

En övergripande förutsättning är goda relationer. Lyckas vi skapa en förtroendefull relation är mycket vunnet. Om inte, spelar metoden mindre roll. Då är det vårt ansvar att hitta en bättre lösning. Genom schemalagda återkopplingar ger vi en god överblick över hur behandlingen fortskrider. Vi står kvar tills ärendet avslutas.

Finns det hopplösa fall?
Visst möter vi människor som blivit institutionaliserade efter exempelvis långvarig beroendeproblematik. Då finns inga lätta svar eller lösningar. Genom att utgå från individen och ta avstamp i personlighet och egna intressen lyckas vi hitta möjligheter. Nästan alltid har det krävts stort engagemang och lösningar utanför de konventionella.

Våra behandlingsformer

Villa Dammgatan har har tillgång till VäxaEnhetens Gruppverksamhet i annan lokal, där våra klienter erbjuds Grupp/Utbildning fem dagar i veckan.
En stor bredd av kompetenser inom vårt boende och VäxaEnheten är första förutsättningen för att kunna ge individanpassad vård.
Hos oss finns bland annat alkohol- och drogterapeuter, socionomer, behandlingspedagoger, psykologer, traumaterapeuter och läkare. Vårt stora och ständigt växande nätverk av specialister krävs för att kunna skräddarsy våra behandlingsprogram.

ADL och Social Träning

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) handlar om aktiviteter som alla människor regelbundet måste utföra för att leva ett självständigt liv.

En person ska kunna utföra aktiviteter som att städa, planera inköp, handla eller laga mat och att sköta sin personliga hygien – oavsett om man klarar att göra det självständigt eller med hjälp av någon annan person.

Behovstrappan inom aktivitetsområdet ADL bygger på fyra trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar.


12-stegs Behandling

Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom helnykterhet i AA:s tolvstegsprogram. Den syftar därför främst till att ge patienten kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser och om tolvstegsprogrammet samt en introduktion till AA eller NA.
Behandlingen sker vanligtvis i grupp och leds av alkohol- och drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroendeproblem och tolvstegsprogrammet. Möjligheten till identifikation med andra i samma situation ses som en central komponent i behandlingen.

De tolv stegen är:

 • 1. Erkänna att vi är maktlösa inför alkoholen
 • 2. En större kraft kan ge tillbaka vårt förstånd.
 • 3. Vi lägger vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, så som vi uppfattar Honom.
 • 4. Vi gör en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 • 5. Vi erkänner inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 • 6. Vi är helt och hållet beredda att låta Gud ta bort alla dessa karaktärsfel.
 • 7. Vi ber ödmjukt Honom att ta bort våra brister.
 • 8. Vi gör en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och är beredda att gottgöra dem alla.
 • 9. Vi gottgör alla dessa människor, så långt det är möjligt, utan att skada dem eller andra.
 • 10. Vi fortsätter vår självrannsakan och erkänner genast när vi har fel.
 • 11. Vi söker genom bön och meditation vår medvetna kontakt med Gud – så som vi uppfattar Honom – och ber om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 • 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

KBT

KBT – kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande.

 • * Innefattar både kognitivterapi och beteendeterapi.
 • * Psykoedukation innebär att man lär sig mer om sina symtom, får ökad kunskap utifrån ett psykologisk, socialt och övergripande medicinskt perspektiv. (Föreläsningarna)
 • * Kognitiva tekniker/ Beteendeanalyser /Tanke-känsla- handling-schema vilket innebär att man arbetar med att kartlägga icke-funktionella tankemönster och ersätta dem med mer funktionella (kognitiv omstrukturering).
 • * Beteendeanalyser och funktionsanalyser görs både individuellt och i grupp.
 • * Vid behov individuella samtal baserat på KBT/DBT och Motiverande samtalstekniker.